Warszawa, 11.01.2010 r.

Fundacja Ja Wisła

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ja Wisła w roku 2009

I. Informacje ogólne

Nazwa fundacji: Ja Wisła
Adres: ul. Żywnego 21a /71, 02-701 Warszawa
KRS: 0000231916
REGON: 140133646
NIP: 521 334 63 40

Zarząd Fundacji:

Prezes: Przemysław Pasek
Wiceprezes: Michał Płoski
Członek Zarządu: Edyta Grudzień

 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Cele statutowe

 1. Ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki.
 2. Zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury.
 3. Kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.

II. Zasady, zakres i formy działalności statutowej

 1. Fundacja realizuje swe cele statutowe w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Założenie w Porcie Czerniakowskim w Warszawie Skansenu Rzeki Wisły, promującego wiślaną misję Fundacji.
 3. Prowadzenie monitoringu, badań i dokumentacji stanu Rzeki i jej środowiska przyrodniczego.
 4. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych i renaturalizacyjnych w dolinie Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych stref miejskich.
 5. Realizacja projektów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu
 6. Popularyzacja idei utworzenia Parku Narodowego Wisły Środkowej.
 7. Inwentaryzacja i otoczenie opieką wiślanego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nautologicznych, historycznego krajobrazu kulturowego i architektury nadwodnej.
 8. Kultywowanie wiślanych tradycji żeglugowych, flisu i szkutnictwa ludowego.
 9. Upowszechnianie wiedzy o Rzece.
 10. Realizacja programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych nad Rzeką.
 11. Propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy.
 12. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie ekologii. krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki.
 13. Organizowanie rajdów, wycieczek i spływów celem popularyzacji, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad Rzeką.
 14. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz Wisły.
 15. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo nad Rzeką.
 16. Aktywizacja ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego.
 17. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.

III. Działania Fundacji JA WISŁA w roku 2009

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja zrealizowała w 2009 r. następujące projekty o charakterze edukacyjno-kulturalno-przyrodniczym.

1. KINOMOST

Organizacja plenerowych projekcji filmowych pod Mostem Łazienkowskim w Warszawie. Czas jednej projekcji: ok. 1,5 godz. Projekcje filmów z projektora cyfrowego, dzieła współczesnych twórców, przeważnie debiuty studenckie i prace stowarzyszeń społecznych. Miejsce realizacji: Cypel Czerniakowski pod Mostem Łazienkowskim.

Okres realizacji: piątki od 1 maja do 30 września 2009 r. Łączenie 22 seanse.

Wstęp wolny, otwarte działanie w przestrzeni publicznej, którego celem była animacja kulturowa i uzdrawianie terenów nad Wisła w Warszawie.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”.

2. ŚWIATŁA PORTU CZERNIAKOWSKIEGO

Organizacja cyklu koncertów na starej barce Herbatnik połączonych z projektem iluminacji pochylni Warszawskiej Stoczni Rzecznej i brzegów Portu Czerniakowskiego za pomocą setek lamp naftowych, inspirowany historią rzecznego miasta Warszawy.

Miejsce realizacji: Port Czerniakowski, pochylnia WSRZ..

Okres realizacji: soboty, pomiędzy 1 maja a 30 września. Łącznie 21 imprez.

Wstęp wolny, liczba uczestników ok. 150 osób w ciągu jednego wieczoru.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”.

3. RYTM RZEKI

Cykl warsztatów bębniarskich organizowany  w Porcie Czerniakowskim na barce Herbatnik. Celem projektu była kulturowa animacja przestrzeni nadwiślańskiej i  integracja lokalnej społeczności Solca. W projektach uczestniczyło ok. 250 uczestników.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”

4. KOŁO JANA

Organizacja 2 widowisk świetlno-muzycznego z okazji Nocy Świętojańskiej i 105. rocznicy zbudowania Portu Czerniakowskiego. Nocny koncert i zabawa połączona z puszczaniem  105 pływających lampionów w Porcie Czerniakowskim i pokazami teatrów ognia. Miejsce realizacji: Port Czerniakowski.

Wstęp wolny, w nocnych przedsięwzięciach w godz. 22 - 04 uczestniczyło ok. 2500 osób.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”

5. TAŃCE NA DECHACH

Cykl 10 warsztatów tradycyjnych tańców ludowych Polskich i Europejskich połączonych z zabawami tanecznymi. Miejsce realizacji: Port Czerniakowski. Liczba uczestników: ok. 1000 osób.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”

6. NOCNE SPACERY NAD WISŁĄ

Cykl 6 spacerów z lampionami wokół śródmiejskiego odcinka Wisły w Warszawie. Liczba uczestników: ok. 300 osób.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”

7. NA BELANY

Cykl 98 rejsów edukacyjnych z Portu Czerniakowskiego na Bielany realizowanych o świcie i o zachodzie słońca. Liczba uczestników ok. 900 osób.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”.

8. PLAŻA

Animacja i utrzymanie Plaży Desantu i d. Plaży Braci Kozłowskich na Saskiej Kępie poprzez wypożyczanie leżaków, sprzętu sportowego, gier, zabaw, materiałów plastycznych dla dzieci i stałe utrzymanie terenu w czystości i porządku. W dwumiesięcznym projekcie uczestniczyło ok. 3000 osób.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy w ramach festiwalu „Przemiany”.

9. FLIS WISŁĄ MAZOWIECKĄ

Spłyniecie tradycyjna drewnianą krypą całym odcinkiem mazowieckiej Wisły (z Basonii do Włocławka i powrót Wisłą do Warszawy: 526 km rzeką) Sprawdzenie właściwości żeglugowych i przydatności do uprawiania turystyki wiślanej tradycyjnej krypy z Basonii. Nawiązanie kontaktów z mieszkańcami nadwiślańskich miejscowości.  Przetarcie szlaku wiślanego.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego.

10. FLIS DO CZERSKA I MODLINA

Kreacja nowego produktu turystycznego- rejsów tradycyjnymi drewnianymi łodziami po Wiśle z Czerska do Modlina. Realizacja ośmiu rejsów pilotażowych, uczestnictwo ok. 80 osób.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego.

11. KRYTERIUM WISŁY

Wytyczanie przebiegu czterech taras rajdów rowerowych wzdłuż Wisły pomiędzy  Czerskiem a Modlinem. Opracowanie kartograficzne przebiegu tras. Przeprowadzenie czterech rajdów pilotażowych. Uczestnictwo ok. 200 osób.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego.

12. ZNAKOWANIE GRANIC REZERWATÓW PRZYRODY: Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie

Oznakowanie i uzupełnianie uszkodzonego oznakowania na południowym odcinku Wisły powyżej Warszawy.

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Kronnenberga.

13. MONITORING OBSZARU NATURA 2000 DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY i MAŁOPOLSKI PRZEŁOM WISŁY

Monitoring przyrodniczy i prowadzenie kampanii społecznej na rzecz ochrony obszaru Natura 2000. Podejmowanie interwencji prawnych w obronie przyrody. (min. wygrana sprawa karna w Sądzie w NDM przeciwko Janowi Mroczkowskiemu).

Projekt zrealizowany przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie styczeń-sierpień.

14. ODKOPYWANIE BULWARÓW PORTU CZERNIAKOWSKIEGO

Uczytelnianie reliktów umocnień brzegowych i pochylni stoczniowej, zabytkowego Portu Czerniakowskiego w Warszawie. Usuwanie warstwy ziemi i odpadów, konserwacja i rekonstrukcja oskarpowań kamiennych, malowanie elementów stalowych.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy

15. MODERNIZACJA STRONY INTERNETOWEJ FUNDACJI JA WISŁA

Modernizacja strony internetowej www.jawisla.pl.

Projekt zrealizowany przy wsparciu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Fundacja realizowała lub uczestniczyła również w zadaniach bez skutków finansowych. były to:

16. SPRZĄTANIE PORTU CZERNIAKOWSKIEGO I BRZEGÓW WISŁY W WARSZAWIE

Wiosenne i jesienne akcje sprzątania terenów nadwodnych Portu Czerniakowskiego przez wolontariuszy fundacji i warszawiaków. Celem działania było zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę dobrego stanu wód, czystości i bezpieczeństwa nad Wisłą.

W działaniach uczestniczyło kilkanaście osób, wynikiem było zebranie kilkudziesięciu worków odpadów i oczyszczenie całej powierzchni  Portu Czerniakowskiego.

17. TRATEWKI DLA MAŁYCH KACZEK

Budowa pływających platform dla ptaków wodnych na Kanale Piaseczyńskim w Warszawie. W trakcie jednodniowej akcji Wolontariusze fundacji zbudowali kilkanaście tratw z wikliny, które umieszczone na wodzie stanowiły w okresie lęgowym stanowiska odpoczynku i noclegu dla młodych nie latających ptaków wodnych. Dzięki przeprowadzeniu projektu znacznie podniósł się stopień przeżywalności dzikiego ptactwa na Kanale Piaseczyńskim (min. udany lęg tracza nurogesia w Warszawie).

18. ROWKA

Warsztaty budowy tradycyjnej drewnianej łódki rybackiej we wsi Basonia nad Wisłą 

Projekt zrealizowany ze środków własnych. Dokumentacja video.

19. SZKUTA CZERSKA

Udział w akcji odkopywania wraku XV w. szkuty w Czersku. Uczestnictwo kilkunastu wolontariuszy. Wsparcie działań CMM poprzez kampanię medialną i zaangażowania partnerów.

Działanie realizowane ze środków własnych przy wsparciu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i Mostostalu Warszawa

IV. Przychody Fundacji.

Na realizację projektów w 2009 roku Fundacja otrzymała od Urzędu Miasta st. Warszawy i Zarządu Województwa Mazowieckiego, Fundacji UPS i NFOŚiGW dotacje w wysokości 701 946 zł (siedemset jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych). W roku 2009 fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych wysokości: 17564 zł (siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). Z tytułu wpłaty 1%  28454,42 zł (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści dwa grosze) Odsetki bankowe przyniosły 1958,42 zł (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dwa grosze).

V. Koszty Fundacji

Na koszty fundacji w 2009 roku złożyły się:

 • -   Wynagrodzenia: 429 610 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset dziesięć złotych)
 • -   Narzuty na wynagrodzenia (ZUS FP) 3511,23 zł (trzy tysiące pięćset jedenaście złotych i dwadzieścia trzy grosze)
 • -   Opłaty za telefon Internet 1978,22 zł (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze))
 • -   Koszty działalności statutowej: 82395,60 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy)
 • -   Koszty zakupu środków trwałych, wyposażenia, napraw i remontów: 95000 zł, (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
 • -   Pozostałe i prowizje bankowe: 715,30 zł (siedemset piętnaście złotych i trzydzieści groszy);
 • -   Podatki i opłaty: 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych)

VI. Inne informacje

 1. Fundacja nie zatrudniała na stałe pracowników.
 2. Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji.
 3. Wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia wyniosły 492610 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące, sześćset dziesięć złotych)
 4. Fundacja nie udzielała pożyczek.
 5. Fundacja nie posiada lokat bankowych.
 6. Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach.
 7. Fundacja nie nabyła nieruchomości.
 8. Fundacja nabyła samochód terenowy LR DEFENDER 110  i Domek Pływający.
 9. Fundacja nie sporządzała sprawozdań dla celów statystycznych.
 10. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

VII. Należności publicznoprawne

Fundacja nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym, ani z opłatami składek ZUS.

Fundacja złożyła deklarację CIT-8

 

Przemysław Pasek, Prezes Zarządu

Michał Płoski, Wiceprezes

Edyta Grudzień, Członek Zarządu