Sprawozdanie merytoryczne z działalności w roku 2006

I. Informacje ogólne

 

  • 1. Ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki.
  • 2. Zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury.
  • 3. Kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.
 • Nazwa fundacji: Ja Wisła 
  Adres: ul. Żywnego 21a /71, 02-701 Warszawa 
  KRS: 0000231916 
  REGON: 140133646 

  Zarząd Fundacji: 
  Prezes: Przemysław Pasek 
  Wiceprezes: Katarzyna Nowak 
  Członek Zarządu: Joanna Szwedowska

   

  Cele statutowe

   

II. Zasady, zakres i formy działalności statutowej

 

 • 1. Fundacja realizuje swe cele statutowe w formie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 • 2. Założenie w Porcie Czerniakowskim w Warszawie Skansenu Rzeki Wisły, promującego wiślaną misję Fundacji.
 • 3. Prowadzenie monitoringu, badań i dokumentacji stanu Rzeki i jej środowiska przyrodniczego.
 • 4. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych i renaturalizacyjnych w dolinie Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych stref miejskich.
 • 5. Realizacja projektów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu.
 • 6. Popularyzacja idei utworzenia Parku Narodowego Wisły Środkowej.
 • 7. Inwentaryzacja i otoczenie opieką wiślanego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nautologicznych, historycznego krajobrazu kulturowego i architektury nadwodnej.
 • 8. Kultywowanie wiślanych tradycji żeglugowych, flisu i szkutnictwa ludowego.
 • 9. Upowszechnianie wiedzy o Rzece.
 • 10. Realizacja programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych nad Rzeką.
 • 11. Propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy.
 • 12. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie ekologii. krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki.
 • 13. Organizowanie rajdów, wycieczek i spływów celem popularyzacji, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad Rzeką.
 • 14. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz Wisły.
 • 15. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo nad Rzeką.
 • 16. Aktywizacja ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego.
 • 17. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.

 

III. Działania Fundacji JA WISŁA w roku 2006

  • Wystawa plenerowa składająca się z 102 wielko formatowych (~ 2m2) reprodukcji dawnych wizerunków warszawskiej Wisły: zdjęć, map i rycin.

   Miejsce realizacji: płot Komendy Straży Miejskiej przy ul. Czerniakowskiej. Czas ekspozycji: grudzień 2006 – grudzień 2007

   Wstęp wolny, otwarte działanie w przestrzeni publicznej.

   Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

   Partner projektu: Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy.

   Organizacja plenerowych projekcji filmowych pod Mostem Łazienkowskim. Czas jednej projekcji: ok. 1 godz. Projekcje filmów z projektora 16 mm: reportaże, dokumenty, propaganda i edukacja z lat 60-80. Made in PRL i RWPG.

   Miejsce realizacji: Cypel Czerniakowski pod Mostem Łazienkowskim.

   Okres realizacji: piątki i niedziele od 1 maja do 30 września 2006 r. Łączenie 43 seanse.

   Wstęp wolny, otwarte działanie w przestrzeni publicznej.

   Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

   Partner projektu: Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna.

   Organizacja cyklu eksperymentalnych wydarzeń muzycznych: koncertów, warsztatów, prezentacji audio na starej barce Herbatnik połączonych z projektami iluminacyjnymi nad wodą (świeczki), inspirowanymi historią rzecznego miasta.

   Miejsce realizacji: Port Czerniakowski.

   Okres realizacji: soboty, pomiędzy 1 maja a 30 września. Łącznie 21 imprez.

   Wstęp wolny, liczba uczestników ok. 50-100 osób w ciągu jednego wieczoru.

   Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

   Rejsy drewnianą, tradycyjną wiślaną łodzią po najstarszym warszawskim Porcie - Czerniakowskim. Zwiedzanie pozostałości Portu Zimowego i Warszawskiej Stoczni Rzecznej. Opowieści o historii Solca i Towarzystwa Żeglugi Parowej hr. Andrzeja Zamoyskiego.

   Miejsce realizacji: Port Czerniakowski.

   Okres realizacji: niedziele pomiędzy 1 maja a 30 września. Łącznie 16 dni.

   Wstęp wolny, liczba uczestników ok. 50 osób w ciągu jednego dnia.

   Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

   Organizacja widowiska świetlno-muzycznego z okazji Nocy Świętojańskiej i 102. rocznicy zbudowania Portu Czerniakowskiego. Nocny pokaz oświetleniowy w formie 102 pływających po Porcie Czerniakowskim lampionów w kształcie wianka, ilustrowany muzyką folkową.

   Miejsce realizacji: Port Czerniakowski.

   Wstęp wolny, w nocnym przedsięwzięciu w godz. 22- 04 uczestniczyło ok. 500 osób.

   Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

   Cykl jednodniowych nadwiślańskich turystycznych rajdów rowerowych. Ideą projektu jest poznanie wartości przyrodniczych Wisły i stanu zachowania dziedzictwa kulturowego. Trasa prowadzi ścieżkami jak najbliżej rzeki. Dystans ok. 40 km. Celem rajdów jest ukazanie doliny rzeki jako terenu o wybitnych walorach rekreacyjnych i promocja idei utworzenia Wiślańsko-Narwiańskiego Parku Krajobrazowego im. Książąt Mazowieckich (PN) i Parku krajobrazowego Wisły Środkowej (PŁ).

   Okres realizacji: raz w miesiącu: kwiecień –październik

   Miejsce realizacji: brzegi Wisły na Mazowszu

   Wstęp wolny, udział ok. 50 osób w jednym rajdzie.

   Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Zarządu Województwa Mazowieckiego.

   Spektakl teatralny na podstawie XVI wiecznego poematu Sebastiana Fabiana Klonowica pt.: „Flis, to jest spławianie statków Wisłą...”, realizowany przez aktorów Teatru Banasiów.

   Miejsce realizacji: Port Czerniakowski.

   Okres realizacji: wrzesień 2006. Łącznie 3 spektakle.

   Wstęp wolny, liczba widzów ok. 100 osób w trakcie jednego spektaklu

   Partnerem projektu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

   Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

   Program edukacyjny dla uczniów szkół średnich w formie konkursu. Uczniowie, poszukując związków swojej miejscowości z rzeką, poznają historię. Zadaniem konkursowym było opracowanie lokalnego nadrzecznego szlaku kulturowego. Suma opracowań konkursowych tworzy Mapę Dziedzictwa Kulturowego Rzek Mazowsza.

   Miejsce realizacji: Seminarium szkoleniowe w MCKiS oraz działania grup lokalnych na obszarze województwa mazowieckiego.

   Okres realizacji: 27 kwietnia - 30 października 2006.

   Partner projektu Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

   Wiosenna i jesienna akcja sprzątania terenów nadwodnych Portu Czerniakowskiego przez wolontariuszy fundacji i warszawiaków. Akcja edukacyjna, integracja lokalna. Celem działania jest zwrócenie uwagi mieszkańców na na sprawy dobrego stan wód, czystości i bezpieczeństwa nad Wisłą. W działaniach uczestniczyło kilkadziesiąt osób, wynikiem było zebranie ok. 7 m3 odpadów i oczyszczenie znacznej części Portu.

   Partnerzy projektu: Zarząd Terenów Publicznych Warszawa Śródmieście i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

   Cykl kilkunastu zimowych biegów i spacerów wzdłuż warszawskiego odcinka rzeki. Impreza popularyzująca rzekę jako miejsce rekreacji i uprawiania sportu. Projekty odbywały się w sezonie zimowym i wiosennym w niedziele. Uczestniczyło w nich łącznie kilkuset warszawiaków.

 • Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

  Fundacja zrealizowała w 2006 r. 10 projektów o charakterze edukacyjno-kulturalno-przyrodniczym.

  1. „Wisła, Jaka Była”

  2. „KinoMost”

  3. „Światła Portu Czerniakowskiego”

  4. „Z wody”

  5. „Wianek na 102”

  6. „Kryterium Wisły”

  7. „Flis”

  Powyższe projekty były przedsięwzięciami o skutkach finansowych. W celu ich realizacji Fundacja zawarła umowy z Miastem st. Warszawa lub Zarządem Województwa Mazowieckiego, na mocy których otrzymała dotacje wpierające wykonanie zadań. Projekty został przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, cele osiągnięte, a dotacje w całości, prawidłowo i terminowo rozliczone.

  Fundacja realizowała lub uczestniczyła również w zadaniach bez skutków finansowych. Były to:

  8. „Rzeki Kultury Łączą Ludzi”

  9. „Sprzątanie Portu Czerniakowskiego”

  10. „Bieg Wisły”

IV. Uchwały

  Uchwała nr 1/2007 Zarządu Fundacji „JA WISŁA” w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r. o zmianie statutu Fundacji.

  Uchwała nr 2/2007 Zarządu Fundacji „JA WISŁA” w Warszawie z dnia 15 lutego 2007 r. o prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

  Uchwała nr 3/2007 Zarządu Fundacji „JA WISŁA” w Warszawie z dnia 20 marca 2007 r. o sporządzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za 2006 r.

V. Przychody Fundacji.

  Na realizację projektów w 2006 roku Fundacja otrzymała od Urzędu Miasta st. Warszawy i Zarządu Województwa Mazowieckiego dotacje w wysokości 179.039,33 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i trzydzieści trzy grosze).

  W roku 2006 fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych wysokości: 26 320 zł (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).

  Odsetki bankowe przyniosły 1,89 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dziewięć groszy).

VI. Koszty Fundacji

  Na koszty fundacji w 2006 roku złożyły się:

 • Realizacja celów statutowych: 189 684,32 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote i trzydzieści dwa grosze);
 • Administracja: 4875,71 zł (cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);
 • Pozostałe i prowizje bankowe: 627,32 zł (sześćset dwadzieścia siedem złotych i trzydzieści dwa grosze);
 • Zaokrąglenia i PDOF: 3,20 zł (trzy złote dwadzieścia groszy).

VII. Inne informacje

  1. Fundacja nie zatrudniała na stałe pracowników. 
  2. Fundacja nie opłacała pracowników stałych. 
  3. Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji. 
  4. Wynagrodzenia z umów o dzieło i zlecenia wyniosły 79.963,50 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt groszy). 
  5. Fundacja nie udzielała pożyczek. 
  6. Fundacja nie posiada lokat bankowych. 
  7. Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach. 
  8. Fundacja nie nabyła nieruchomości. 
  9. Fundacja nie nabyła środków trwałych. 
  10. Fundacja nie sporządzała sprawozdań dla celów statystycznych. 
  11. Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe

VIII. Należności publicznoprawne

  Fundacja nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym, ani z opłatami składek ZUS.

  Fundacja złożyła deklarację PIT-4.

  W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.