I Postanowienia ogólne.

 • § 1 Aby chronić Królową Rzek Wisłę, zwaną dalej Rzeką, a ludziom przywrócić radość obcowania z Nią. Przemysław Pasek zwany dalej Fundatorem, Fundację Ja Wisła, zwaną w dalszej części Fundacją, Aktem Notarialnym Repertorium A Nr 329/2005, sporządzonym przed Marzenną Wyrzykowską Notariuszem w Warszawie, w lokalu jej Kancelarii przy ul. Śniadeckich 10/16, w dniu 14.02.2005, na wieczny czas ustanawia.
 • § 2
  • 1.Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 3 Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 • § 4
  • 1. Fundacja używa pieczęci w/g załączonego wzoru.
  • 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 • § 5 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zaangażowanym w misję Fundacji.
 • § 6 Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury.
 • § 7 Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

II Cele i formy działania fundacji.

 • § 8 Cele:
  • 1. ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki,
  • 2. zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury,
  • 3. kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.
 • § 9 Formy działań:
  • 1. założenie w Porcie Czerniakowskim w Warszawie Skansenu Rzeki Wisły, promującego wiślaną misję Fundacji,
  • 2. prowadzenie monitoringu, badań i dokumentacji stanu Rzeki i jej środowiska przyrodniczego,
  • 3. inicjowanie działań rewitalizacyjnych i renaturalizacyjnych w dolinie Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych stref miejskich,
  • 4. realizacja projektów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu,
  • 5. popularyzację idei utworzenia Parku Narodowego Wisły Środkowej,
  • 6. inwentaryzację i otoczenie opieką wiślanego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nautologicznych, historycznego krajobrazu kulturowego i architektury nadwodnej,
  • 7. kultywowanie wiślanych tradycji żeglugowych, flisu i szkutnictwa ludowego,
  • 8. upowszechnianie wiedzy o Rzece,
  • 9. realizację programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych nad Rzeką,
  • 10. propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy,
  • 11. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie ekologii, krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki,
  • 12. organizowanie rajdów, wycieczek i spływów celem popularyzacji, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad Rzeką,
  • 13. wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz Wisły,
  • 14. dbanie o porządek i bezpieczeństwo nad Rzeką,
  • 15. aktywizację ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego,
  • 16. współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.

III Organizacja Fundacji i jej władza.

 • § 10 Organami Fundacji są:
  • 1. Zarząd Fundacji,
  • 2. Rada Fundacji.
 • § 11
  • 1. Fundator powołuje Zarząd Fundacji na czas nieokreślony.
  • 2. Zarząd składa się z trzech osób.
  • 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, który kieruje pracami Zarządu
  • 4. Fundator ma prawo zasiadać w Zarządzie.
  • 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Radę Fundacji, złożenia rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu.
 • § 12 Zarząd Fundacji:
  • 1. reprezentuje ją na zewnątrz,
  • 2. opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
  • 3. kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację celów statutowych
  • 4. sprawuje zarząd majątkiem,
  • 5. przyjmuje subwencje, spadki, darowizny i zapisy,
  • 6. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  • 7. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
  • 8. uchwala zmiany w statucie, podejmuje decyzje o połączeniu bądź likwidacji Fundacji.
 • § 13 Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 • § 14
  • 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
  • 2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
  • 3. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa Zarządu.
  • 4. Głosowanie jest jawne, chyba, że, którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.
  • 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
  • 6. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w zdaniu 1.
  • 7. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 • § 15 1. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać w uzasadnionych przypadkach zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
 • § 16. Rada Fundacji.
  • 1. Radę Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony.
  • 2. Rada Fundacji składa się z 5 do 10 osób.
  • 3. Członkowie Rady Fundacji na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
  • 4. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu Fundacji.
  • 5. Między członkiem Rady Fundacji, a członkiem Zarządu nie może zaistnieć pokrewieństwo, powinowactwo ani podległość z tytułu zatrudnienia.
  • 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  • 7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania przez Radę Fundacji
  • 8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Rady Fundacji lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);
 • § 17 Do zakresu działalności Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Fundacji oraz pełnienie funkcji inicjatywno-doradczych, a w szczególności:
  • 1. przeprowadzanie, przez wydelegowanych członków Rady lub przez osoby powołane w tym celu przez Radę, inspekcji gospodarki Fundacji, kontroli ksiąg rachunkowych, badania słuszności i celowości poczynionych wydatków i wydawania Zarządowi wiążących zaleceń pokontrolnych,
  • 2. powoływanie i odwoływanie członków organów Fundacji,
  • 3. inicjowanie działań Fundacji poprzez składanie projektów i inicjatyw Zarządowi,
  • 4. opiniowanie na wniosek Zarządu projektów działań Fundacji,
  • 5. przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • 6. doradzanie Zarządowi we wszelkich sprawach związanych z realizacją celów Fundacji.
 • § 18
  • 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu w celu składania wyjaśnień.
  • 2. Kontrola jest dokonywana nie rzadziej niż raz w roku.
  • 3. Sprawozdania z kontroli Rada Fundacji przedstawia Zarządowi.
 • § 19 Rada Fundacji ma prawo odwołać członka organu Fundacji w przypadku, gdy ten:
  • 1. działa na szkodę Fundacji,
  • 2. łamie postanowienia Statutu Fundacji,
  • 3. nie stosuje się do uchwał organów Fundacji,
  • 4. nie uczestniczy w pracach organów Fundacji.
 • § 20
  • 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków.
  • 2. W przypadku, gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Przewodniczącego Rady.
  • 3. Uchwały powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

IV Majątek i dochody fundacji.

 • § 21 Majątek Fundacji stanowią:
  • 1. fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w Akcie Notarialnym o ustanowieniu Fundacji,
  • 2. prawa i przedmioty nabyte w czasie działalności statutowej.
 • § 22 Dochodami Fundacji są w szczególności:
  • 1. darowizny, spadki, zapisy, subwencje oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne,
  • 2. odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  • 4. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  • 5. dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
 • § 23 Dochody Fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 • § 24 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili założenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 • § 25 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • § 26 Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
 • § 27 Zabrania się:
  • 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  • 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  • 4. zakupu przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

V. Postanowienia końcowe.

 • § 28 Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 • § 29 Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 • § 30 Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • § 31 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 • § 32 Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.
 • § 33 Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
 • § 34 Zarząd Fundacji wskaże podmiot, realizujący cele zbieżne z § 8 niniejszego Statutu, na którego rzecz zostaną przekazane środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji.
 • § 35 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy.