Warszawa, 10.01.2011 r.

Fundacja Ja Wisła

 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Ja Wisła w roku 2010

 

I. Informacje ogólne

Nazwa fundacji:

Ja Wisła

Adres:

ul. Żywnego 21a /71, 02-701 Warszawa

KRS:

0000231916

REGON:

140133646

NIP:

521 334 63 40

Zarząd Fundacji:

Prezes:

Przemysław Pasek

Wiceprezes:

Michał Płoski

Członek Zarządu:

Edyta Grudzień

 

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Cele statutowe

1. Ochrona naturalnego biegu Wisły i unikatowych wartości przyrodniczych doliny Rzeki.

2. Zachowanie nadwiślańskiego dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji i promocja kultury.

3. Kształtowanie prawidłowych relacji pomiędzy ludźmi a Rzeką.

 

II. Zasady, zakres i formy działalności statutowej

1. Fundacja realizuje swe cele statutowe w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Założenie w Porcie Czerniakowskim w Warszawie Skansenu Rzeki Wisły, promującego wiślaną misję Fundacji.

Prowadzenie monitoringu, badań i dokumentacji stanu Rzeki i jej środowiska przyrodniczego.

3. Inicjowanie działań rewitalizacyjnych i renaturalizacyjnych w dolinie Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem zdegradowanych stref miejskich.

4. Realizacja projektów czynnej ochrony przyrody i krajobrazu

5. Popularyzacja idei utworzenia Parku Narodowego Wisły Środkowej.

6. Inwentaryzacja i otoczenie opieką wiślanego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nautologicznych, historycznego krajobrazu kulturowego i architektury nadwodnej.

7. Kultywowanie wiślanych tradycji żeglugowych, flisu i szkutnictwa ludowego.

8. Upowszechnianie wiedzy o Rzece.

9. Realizacja programów edukacyjnych, animowanie życia kulturalnego, promocje twórczości i działań artystycznych nad Rzeką.

10. Propagowanie przepływu kultury, mobilności artystów i ich dzieł, promocji dialogu kulturalnego i wzajemnego poznawania kultur i historii narodów Europy.

11. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie ekologii. krajoznawstwa, historii, kultury i sztuki.

12. Organizowanie rajdów, wycieczek i spływów celem popularyzacji, turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku nad Rzeką.

13. Wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz Wisły.

14. Dbanie o porządek i bezpieczeństwo nad Rzeką.

15. Aktywizacja ludzi bezdomnych, zagrożonych patologiami i wykluczeniem społecznym, poprzez włączanie w realizację projektów Fundacji i udzielanie wparcia materialnego.

16. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi, których cele są pokrewne celom fundacji.

 

III. Działania Fundacji JA WISŁA w roku 2010

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Fundacja w 2010 roku rozpoczęła prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja zrealizowała w 2010 r. następujące projekty:

1. CHODŹ NAD WISŁĘ

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny składający się z: 25 wykładów o warszawskiej Wiśle w szkołach, 6 spacerów nadwiślańskich, 6 spotkań z nestorami żeglarstwa wiślanego. Uczestnictwo ok. 1500 osób. Projekt zrealizowany we współpracy z m. st. Warszawą.

2. NADWIŚLAŃSKI ŚWIT

Cykl ok. 150 rejsów edukacyjnych z Portu Czerniakowskiego na Bielany i do Wilanowa (rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie) realizowanych o świcie i o zachodzie słońca. Liczba uczestników ok. 1500 osób. Projekt zrealizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego

3. REJSY DO CZERSKA I CZERWIŃSKA

Kreacja nowego produktu turystycznego- rejsów tradycyjnymi drewnianymi łodziami po Wiśle z Warszawy do Czerska do Czerwińska. Realizacja ośmiu dwudniowych rejsów, uczestnictwo ok. 80 osób. Projekt zrealizowany w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego

4. ZNAKOWANIE GRANIC REZERWATÓW PRZYRODY: Wyspy Zawadowskie i Wyspy Świderskie, Ławice Kiełpińskie, Kępy Kazuńskie

Oznakowanie i uzupełnianie uszkodzonego oznakowania na mazowieckim odcinku Wisły powyżej i poniżej Warszawy. Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji Pro Natura, i m. st. Warszawy.

5. PLAŻA

Animacja i utrzymanie Plaży Desantu i d. Plaży Braci Kozłowskich na Saskiej Kępie poprzez wypożyczanie leżaków, sprzętu sportowego, gier, zabaw, materiałów plastycznych dla dzieci i stałe utrzymanie terenu w czystości i porządku. W dwumiesięcznym projekcie uczestniczyło ok. 3000 osób. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Miasta Stołecznego Warszawy.

6. KONCERTY NA BARCE HERBATNIK

W roku 2010 fundacja zorganizowała dwa koncerty na barce Herbatnik połączone z iluminacją pochylni Warszawskiej Stoczni Rzecznej i brzegów Portu Czerniakowskiego za pomocą setek lamp naftowych, inspirowany historią rzecznego miasta Warszawy.

Miejsce realizacji: Port Czerniakowski. Okres realizacji: wrzesień. Wstęp wolny, liczba uczestników ok. 550 osób. Koncert na powitanie flisaków francuskich ze stowarzyszenia Boutavant Fundacja zrealizowała ze środków własnych (maj), koncert Wisła Szepcze po żydowsku (wrzesień) zrealizowany został we współpracy z Teatrem Żydowskim w ramach festiwalu Warszaw Singera

Fundacja realizowała lub uczestniczyła również w zadaniach bez skutków finansowych. były to:

7. POMOC DLA POWODZIAN W ZASTOWIE KARCZMISKIM (gmina Wilków)

Trzy wyjazdy do wsi Zastów Karczmiski z wolontariuszami. Porządkowanie zniszczonego przez powódź gospodarstwa Pana Tadeusza Lasoty. Uczestnictwo ok. 30 wolontariuszy. Efekt: całkowite uporządkowanie obejścia, domu i komórek samotnej starszej osobie. Praca naszych wolontariuszy umożliwiła rozpoczęcie procesu odbudowy domu.

8. SPRZĄTANIE PORTU CZERNIAKOWSKIEGO I BRZEGÓW WISŁY W WARSZAWIE

Wiosenne i jesienne akcje sprzątania terenów nadwodnych Portu Czerniakowskiego przez wolontariuszy fundacji i warszawiaków. Celem działania było zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę dobrego stanu wód, czystości i bezpieczeństwa nad Wisłą.

W działaniach uczestniczyło kilkanaście osób, wynikiem było zebranie kilkudziesięciu worków odpadów i oczyszczenie całej powierzchni Portu Czerniakowskiego.

9. TRATEWKI DLA MAŁYCH KACZEK

Budowa pływających platform dla ptaków wodnych na Kanale Piaseczyńskim w Warszawie. W trakcie jednodniowej akcji Wolontariusze fundacji zbudowali kilkanaście tratw z wikliny, które umieszczone na wodzie stanowiły w okresie lęgowym stanowiska odpoczynku i noclegu dla młodych nie latających ptaków wodnych. Dzięki przeprowadzeniu projektu znacznie podniósł się stopień przeżywalności dzikiego ptactwa na Kanale Piaseczyńskim

10. OGŁAWIANIE WIERZB

Pielęgnacja zabytkowych alei wierzb głowiastych na nadrzecznych łąkach w gminie Łomianki i Leszno. Projekt realizowany ze środków własnych we współpracy z urzędami gmin i Towarzystwem Przyrodniczym Bocian.

 

IV. Przychody Fundacji.

Na realizację projektów w 2010 roku Fundacja otrzymała od Urzędu Miasta st. Warszawy dotacje w wysokości 27.159,95 , Fundacji Pro Natura dotacje w wysokości 4.093,- Mostostalu Warszawa 20.000,-. W roku 2010 fundacja otrzymała darowizny od osób prywatnych wysokości: 15.312,- Z tytułu wpłaty 1% 28.146,17 Z odpłatnej działalności pożytku publicznego fundacja uzyskała ok. 18.340,- Łącznie 113.051,12zł

 

V. Koszty Fundacji

Ogólnie koszty statutowe wyniosły 115.310,28zł

Na co złożyły się:

wynagrodzenia: 31.533,08

opłaty za lokal i czynsz za magazyn: 15.439,20

opłaty eksploatacyjne: 913,71

opłaty telekomunikacyjne: 4.204,12

pozostałe koszty działalności: 55.694,12

koszty remontów, napraw: 4.259,91

narzuty ZUS: 2.131,69

Podatki im opłaty: 635,-

Prowizje bankowe: 499,45

 

VI. Inne informacje

Fundacja nie zatrudniała na stałe pracowników.

Fundacja nie płaciła wynagrodzenia za pełnienie funkcji w Zarządzie i Radzie Fundacji.

Fundacja nie udzielała pożyczek.

Fundacja nie posiada lokat bankowych.

Fundacja nie nabywała akcji, obligacji ani udziałów w spółkach.

Fundacja nie nabyła nieruchomości.

Fundacja nie sporządzała sprawozdań dla celów statystycznych.

Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

 

VII. Należności publicznoprawne

Fundacja nie zalega z podatkami w Urzędzie Skarbowym, ani z opłatami składek ZUS.

 

Przemysław Pasek, Prezes Zarządu.............................................................................................